0

 Produktu grupas
Mūsu kontakti: +371 24245083 ofiss@one2one.lv

Garantija

1. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.

2. Ja ražotājs vai pārdevējs precei vai pakalpojuma sniedzējs pakalpojumam ir devis garantiju, pēc šā panta pirmajā daļā minētā termiņa beigām patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.


Pēc “Patērētaju tiesību aizsadzības likuma” 27.panta. Patērētājam ir tiesības, ja viņam pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece:

1. Patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs veic vienu no šādām darbībām:

1.1 novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

1.2 apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

1.3 attiecīgi samazina preces cenu;

1.4 atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

2. Vispirms patērētājs ir tiesīgs prasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

3. Preces neatbilstības novēršana vai apmaiņa uzskatāma par nesamērīgu, ja tā rada pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam izmaksas, kas nav samērīgas ar citu šā panta pirmajā daļā minēto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā:

3.1 preces vērtību bez neatbilstības;

3.2 neatbilstības nozīmību;

3.3 to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības.

4. Prece apmaināma vai tās neatbilstība līguma noteikumiem novēršama bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas, darba, materiālu un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā, neradot neērtības patērētājam un ņemot vērā preces raksturu, kā arī paredzamo tās lietošanas nolūku.

5. Patērētājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs saprātīgā termiņā nav novērsis preces neatbilstību līguma noteikumiem vai nav apmainījis preci pret līguma noteikumiem atbilstošu vai ja minētās darbības veiktas, radot būtiskas neērtības patērētājam. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot patērētājam par preci samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā preces nolietojums vai labums, ko patērētājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

6. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt patērētāja iespējas preci izmantot, patērētājs nevar prasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā.

7. Ja preces nepareiza vai nekvalitatīva uzstādīšana ir kļuvusi par iemeslu preces neatbilstībai līguma noteikumiem, bet preci uzstādījis pārdevējs vai trešā persona saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar pārdevēju, kā arī tad, ja preci uzstādījis patērētājs saskaņā ar nepareizu (neprecīzu) vai valsts valodā netulkotu lietošanas pamācību, prece uzskatāma par neatbilstošu līguma noteikumiem un patērētājs ir tiesīgs pieprasīt no pārdevēja šajā pantā paredzēto prasību izpildi.

8. Šā panta pirmajā daļā minēto tiesību izmantošana neizslēdz patērētāja tiesības pieprasīt zaudējuma atlīdzību vai līgumsoda samaksu.

9. Līguma noteikumiem neatbilstošas lielgabarīta preces un par 10 kilogramiem smagākas preces trūkumu novēršanai, apmaiņai vai līguma atcelšanai nogādā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uz sava rēķina. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atsakās nogādāt preci, patērētājs ir tiesīgs nogādāt preci pats vai ar trešās personas palīdzību, bet uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja rēķina.

10. Ja preci nogādā patērētājs, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam triju darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas jāatlīdzina izdevumi, kas patērētājam radušies sakarā ar preces nogādāšanu.


Pēc “Patērētaju tiesību aizsadzības likuma” 28.panta. Bezmaksas ražotāja garantijas remonta ierobežojumi un atteikums, ja:

1. servisa apkalpošanu veica persona, kas nav pilnvarota tehniskās apkalpošanas centrā, kas norādīts garantijas talonā, vai tiek izmantotas neoriģinālās rezerves daļas, veikts nekvalitatīvs remonts;

2. ierīce ir bojāta pircēja vai trešo personu vainas dēļ;

3. bojājumi nepienācīgas un nelikumīgas ierīkošanas dēļ (spriegums, nepienācīgs ūdens vai gāzes spiediens);

4. bojājumi elektrotīklu bojājumu dēļ;

5. ierīce tika ekspluatēta nepienācīgā telpā un apstākļos;

6. bojājumi, kas radās nepārvaramas varas, ugunsgrēka, lietotāja neuzmanības un nepienācīgas ekspluatācijas rezultātā;

7. bojājumi, kas izraisīti ekspluatācijas laikā: saplaisājis ekrāns, salauztas konstrukcijas, ūdens radīti bojājumi, tīrīšanas, vai citi mehāniska veida defekti;

8. defekti, kas radās transportēšanas procesā;

9. bojājumi, ko izraisa slikta ierīces pieslēgšana vai svešķermeņi; ierīces krāsas izmaiņas un rūsēšana;

10. defekts saistīts ar LCD, LFD (plazmas ekrāni) vai OLED ekrāniem un projektoru lampām, kuru spilgtums laika gaitā samazinājies;

11. ja ir atsevišķi „Spilgti Pikseļi” vai „Izdzisuši Pikseļi”, kas ir dabiski Produktam un atbilst nozares standartiem ISO 13406-2. Tie neietekmē Produkta veiktspēju un netiks uzskatīti par defektu.

12. pie garantijas talona nav kases čeka, stingrās uzskaites kvīts, pavadzīmes vai cita dokumenta, kas pierāda pirkšanu un kurā ir skaidri salasāms preces nosaukums un modelis;


Servisa apkalpošanas noteikumi:

1. SIA Astario neatbild par sekām, kas notika nezināšanas vai lietošanas instrukcijas norādījumu neievērošanas dēļ, ierīču pieslēgšanas, instalācijas vai lietošanas laikā;

2. Servisa apkalpošana tiek veikta iespējami īsā laikā, bet nepārsniedzot 30 dienas, taču gadījumos, kad ierīces remontam nepieciešams pasūtīt detaļas no preces ražotāja, remonta termiņs var tikt pagrināts, informēto par to klientu;

3. Servisa apkalpošana netiek dota piederumiem, kas normāli nolietojas lietojot ierīci un to kalpošanas laiks ir atkarīgs no ierīces ekspluatēšanas intensitātes. Piemēram: putekļu maisiņiem, filtriem, caurulēm, birstēm, uzgaļiem, gāzes plīšu degļiem un restītēm, pultīm, barošanas blokiem, atmiņas kartēm, akumulatoriem un to lādētājiem, austiņām, kā arī uz programmatūras nodrošinājumu;

4. Produktiem, kuri tiek iegādāti komericāliem mērķiem, nevis izmantošanai majsaimniecībās, kuras iegādājās juridiskas personas, piešķir garantiju iekārtām tikai 12 mēnešus;

5. Mobilo telefonu papildierīču(baterija, tīkla lādētājs, datu gabelis, austiņas un citi) ražotāja ierobežotā garantija:

5.1 Nokia piederumiem tiek piešķirta 6 mēnešu garantija;

5.2 Sony, Motorola, Samsung, HTC, CAT papildierīcēm tiek piešķirta 12 mēnešu garantija;

5.3 LG papildierīcēm, kas tiek komplektētas kopā ar telefonu, garantijas apkalpošana tiek piemērota 6 mēnešus;

5.4 Huawei kopā ar tālruni pārdotiem lādētājiem un baterijām tiek piešķirta 6 mēnešu garantija, pārējiem piederumiem – 3 mēnešu;

6. Lūdzam uztaisīt ierīces datu rezerves kopiju pirms nodošanas servisā. SIA Aquaguard Baltic neatbild par datu saglabāšanu.

Turpināt iepirkties
Pirkumu grozā nav nevienas preces
Noformēt pasūtījumu
Rediģēt pirkumu grozu